Programmarekening 2018
Deze versie van de programmarekening is voor besluitvorming door de gemeenteraad. In zijn vergadering van 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad het resultaatbestemmingsvoorstel geamendeerd. Als gevolg hiervan is de voorgestelde toevoeging van € 2,7 miljoen aan de Bestemmingsreserve Grondbedrijf omgezet naar een storting in de Algemene Reserve. Deze wijziging werkt op onderdelen door in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor de exacte formulering van het amendement en het raadsbesluit verwijzen wij u naar het raadsinformatiesysteem.